Strona główna użytkownik: gość
Szkoła Podstawowa nr 2
  O szkole
  Obwód szkoły
  Aktualności
Organy szkoły
  Dyrektor
  Rada Pedagogiczna
  Rada Rodziców
  Samorząd Uczniowski
Prawo szkolne
  Statut szkoły
  Programy nauczania
Sprawozdania
  Sprawozdania finansowe
Akty Prawne
  Uchwały
  Zarządzenia
  Regulaminy
  Ogłoszenia
  Plany pracy
  Rekrutacja - oddziały przedszkolne
  Rekrutacja - klasy I
Mapa serwisu
Statystyka stron
Instrukcja obsługi

Zasady rekrutacji dla klas I rok szkolny 2016/2017

Z dnia 2016/1/28

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2016/2017)

Ogłoszenie  

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2016/2017)

 

Do klas pierwszych przyjmowane będą wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2009) oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2010), pod warunkiem wcześniejszego korzystania z wychowania przedszkolnego lub posiadania przez nie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej będą przyjmowane do klas pierwszych na podstawie zgłoszeń rodziców.

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic lub prawny opiekun dziecka w sekretariacie danej placówki. Wymagane dokumenty przy zapisie: dowód osobisty rodzica, akt urodzenia i PESEL dziecka.

W przypadku, jeśli dziecko ma innego, niż biologicznego rodzica, opiekuna prawnego – wyrok właściwego sądu o powierzeniu opieki nad dzieckiem.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły będą przyjmowane na podstawie złożonych wniosków, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (w miarę wolnych miejsc w placówce).

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w tej szkole lub do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – liczba punktów: 15

Rodzice kandydata wraz z dzieckiem zamieszkują w Gminie Miasto Oława – liczba punktów: 10

Rodzice kandydata zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy – liczba punktów: 7

Rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony – liczba punktów: 5

Rodzic kandydata samotnie wychowuje dwoje lub więcej dzieci – liczba punktów: 3.

Punkty otrzymane za kryteria sumuje się. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający odpowiednio kryterium a), następnie kryterium b), c), d) i ostatecznie e).

Druki zgłoszenia/wniosku wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów  dostępne są: 

w każdej placówce oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Oławie: http://www.um.olawa.pl/

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława w roku szkolnym 2016/2017:

 a) terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

07.03.2016 r. – 04.04.2016 r. Składanie zgłoszeń do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły).

07.03.2016 r. – 04.04.2016 r. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).

do 08.04.2016 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 15.04.2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18.04.2016 r.- 20.04.2016 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

22.04.2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

b) terminy w postępowaniu uzupełniającym:

25.04.2016 r.-  26.04.2016 r. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28.04.2016 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 19.05.2016 r . Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 23.05.2016 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 31.08.2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Informacji dodatkowych w sprawie rekrutacji dzieci na rok szkolny 2016/2017 udziela sekretariat każdej placówki, której dotyczy rekrutacja.

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Żołnierzy AK 21, tel. 71/313 28 17, http://sp1olawa.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rybacka 6a , tel. 71/313 24 23, www.sp2.olawa.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Broniewskiego 6, tel. 71/313 25 41, www.sp4olawa.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kamienna 8, tel. 71/313 28 32, www.sp5olawa.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Iwaszkiewicza 11, tel. 71/303 80 14, www.zsp1.olawa.szkolnastrona.pl

Burmistrz Miasta Oława

Tomasz Frischmann

Wytwarzający informację Burmistrz Miasta Oława
Publikujący informację Anna Kozera
Odpowiedzialny za treść Wiesław Jagodziński

Biuletyn redaguje:
Anna Kozera
akozera@sp2.olawa.ig.pl

licznik: 43282 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
17-05-2017: Ogłoszenie 1/2017 więcej...
20-06-2016: Ogłoszenie 1/2016 więcej...
28-01-2016: Zasady rekrutacji dla klas I rok szkolny 2016/2017 więcej...
28-01-2016: Zasady rekrutacji dla oddziałów przedszkolnych rok szkolny 2016/2017 więcej...
12-06-2015: Ogłoszenie 1/2015 więcej...
27-05-2014: Ogłoszenie 1/2014 więcej...
14-05-2010: Ogłoszenie 1/2010  więcej...
06-04-2009: Ogłoszenie 2/2009 więcej...
25-02-2009: Ogłoszenie 1/2009 - zapisy uczniów więcej...
24-04-2008: Ogłoszenie nr 2 więcej...