Strona główna użytkownik: gość
Szkoła Podstawowa nr 2
  O szkole
  Obwód szkoły
  Aktualności
Organy szkoły
  Dyrektor
  Rada Pedagogiczna
  Rada Rodziców
  Samorząd Uczniowski
Prawo szkolne
  Statut szkoły
  Programy nauczania
Sprawozdania
  Sprawozdania finansowe
Akty Prawne
  Uchwały
  Zarządzenia
  Regulaminy
  Ogłoszenia
  Plany pracy
  Rekrutacja - oddziały przedszkolne
  Rekrutacja - klasy I
Mapa serwisu
Statystyka stron
Instrukcja obsługi

Zasady rekrutacji dla oddziałów przedszkolnych rok szkolny 2016/2017

Z dnia 2016/1/28

Ogłoszenie

Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2016/2017)

Ogłoszenie

Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2016/2017)

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci  zamieszkałe na terenie miasta Oława, w wieku 3 - 5 lat (roczniki: 2011, 2012, 2013), w miarę wolnych miejsc w placówkach, z uwzględnieniem warunku wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 35), tj. zapewnienia możliwości realizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci 4 - letnich i 5- letnich.

Realizacja rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich (rocznik 2010) będzie odbywała się w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice mają także możliwość zapisania dzieci pięcioletnich (rocznik 2011) do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w celu odbycia przez nie rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego.

Składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie od 15 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic lub prawny opiekun dziecka w sekretariacie danej placówki. Wymagane dokumenty przy zapisie: dowód osobisty rodzica, akt urodzenia i PESEL dziecka. W przypadku, jeśli dziecko ma innego, niż biologicznego rodzica, opiekuna prawnego – wyrok właściwego sądu o powierzeniu opieki nad dzieckiem.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów dostępne są w każdej placówce prowadzącej wychowanie przedszkolne oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Oławie: http://www.um.olawa.pl/

UWAGA: Dzieci w wieku 3 - 5 lat, kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora placówki.

Dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w dotychczasowym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację dalszego uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora placówki.

Rodzice dzieci 6-letnich składają wnioski o przyjęcie do wybranego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli:

W pierwszym etapie naboru będą brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, a następnie
w miarę wolnych miejsc w placówkach, następujące kryteria samorządowe:

Dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (15 pkt).

Dzienny pobyt dziecka w przedszkolu dłuższy niż realizacja podstawy programowej - podstawa realizowana jest w godz. 8.00-13.00 (max 6 pkt, po 1 punkcie za każdą dodatkową godzinę).

Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub rodzic samotnie wychowujący pracuje lub studiują/studiuje
w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (2 pkt).

Dziecko posiada rodzeństwo w tutejszym przedszkolu (2 pkt).

Rodzice z dzieckiem  zamieszkują na terenie Gminy Miasto Oława (2 pkt).

Dziecko, którego oboje rodzice złożyli lub rodzic samotnie wychowujący złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja,
w urzędzie skarbowym w Oławie (3 pkt).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 30 pkt.

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria sumuje się.

W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.
W przypadku pozostania mniejszej ilości miejsc niż chętnych kandydatów z jednakową ilością punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający kolejne kryteria.

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W pierwszym etapie naboru będą brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, a następnie
w miarę wolnych miejsc, następujące kryteria samorządowe:

Rodzice kandydata wraz z dzieckiem zamieszkują w obwodzie szkoły (5 pkt). 

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata (3 pkt).

Rodzice kandydata  lub rodzic samotnie wychowujący złożył roczne zeznanie podatkowe PIT
w Urzędzie Skarbowym w Oławie za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja (2 pkt).

Rodzice kandydata zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy (1 pkt).

Rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony (1 pkt).

Rodzic kandydata samotnie wychowuje dwoje lub więcej dzieci (1 pkt).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 13 pkt.

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria sumuje się.

W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów. W przypadku mniejszej ilości miejsc niż chętnych kandydatów z jednakową ilością punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający kolejne kryteria.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława w roku szkolnym 2016/2017:

terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

15.02.2016 r. - 29.02.2016 r. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2016 r.- 07.03.2016 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 29.03.2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 31.03.2016 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 04.04.2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

terminy w postępowaniu uzupełniającym

05.04.2016 r.- 08.04.2016 r. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 14.04.2016 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

04.05.2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 06.05.2016 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 09.05.2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Informacji dodatkowych w sprawie rekrutacji dzieci na rok szkolny 2016/2017 udziela sekretariat każdej placówki, której dotyczy rekrutacja.

Przedszkole Miejskie nr 1,  ul. Iwaszkiewicza 11, tel. 71/303 80 14, www.zsp1.olawa.szkolnastrona.pl

Przedszkole Miejskie nr 2,  ul. Lipowa 20, tel. 71/313 25 42, http://mp-2olawa.szkolnastrona.pl/

Przedszkole Miejskie nr 3, ul. B. Chrobrego 30a, 71/313 74 29, http://mp3olawa.szkolnastrona.pl/

Przedszkole Miejskie nr 4, ul. 1 Maja 33, 71/313 23 79, http://www.mp4olawa.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Żołnierzy AK 21, tel. 71/313 28 17, http://sp1olawa.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rybacka 6a , tel. 71/313 24 23, www.sp2.olawa.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Broniewskiego 6, tel. 71/313 25 41, www.sp4olawa.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kamienna 8, tel. 71/313 28 32, www.sp5olawa.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Iwaszkiewicza 11, tel. 71/303 80 14, www.zsp1.olawa.szkolnastrona.pl 

Burmistrz Miasta Oława

Tomasz Frischmann

Wytwarzający informację Burmistrz Miasta Oława
Publikujący informację Anna Kozera
Odpowiedzialny za treść Wiesław Jagodziński

Biuletyn redaguje:
Anna Kozera
akozera@sp2.olawa.ig.pl

licznik: 43282 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
17-05-2017: Ogłoszenie 1/2017 więcej...
20-06-2016: Ogłoszenie 1/2016 więcej...
28-01-2016: Zasady rekrutacji dla klas I rok szkolny 2016/2017 więcej...
28-01-2016: Zasady rekrutacji dla oddziałów przedszkolnych rok szkolny 2016/2017 więcej...
12-06-2015: Ogłoszenie 1/2015 więcej...
27-05-2014: Ogłoszenie 1/2014 więcej...
14-05-2010: Ogłoszenie 1/2010  więcej...
06-04-2009: Ogłoszenie 2/2009 więcej...
25-02-2009: Ogłoszenie 1/2009 - zapisy uczniów więcej...
24-04-2008: Ogłoszenie nr 2 więcej...